Sign In Forgot Password

Bnai Mitzvah Sound Files

 

Shabbat Morning

1. Hotzaah, Sim Shalom p.139/Lev Shalem p.168
5:15
2. Torah Blessings
1:19
3. Torah Trope
3:27
4.  Haftarah Trope
3:03
6.  Numbers
0:52
8.  Ashrei
3:31
9. Haknasa, Sim Shalom p.153/Lev Shalem p.183
1:59

 Shabbat Afternoon

1.  Ashrei, Sim Shalom p.226/Lev Shalem p.214
3:33
2.  Hotzaah, Sim Shalom p.229/Lev Shalem p.218
2:19
3.  Torah Trope
3:27
4.  Torah Blessings
1:24
5.  Haknasa, Sim Shalom p.232/Lev Shalem p.221
2:08
6.  Mincha Amidah, Sim Shalom p.234/Lev Shalem p.223
3:09
7.  Aleinu, Sim Shalom p.248,297/Lev Shalem p.231,281
1:17
8.  Sh'ma v'ahavta, Sim Shalom p.282/Lev Shalem p.265
1:16
9. Traditional Havdalah, Sim Shalom p.299/Lev Shalem p.283
3:04
Mon, June 27 2022 28 Sivan 5782